Chránime hodnoty

Na našej ceste životom neustále prichádzame na stále nové a nové križovatky. Pri našom putovaní hľadáme slobodu, demokraciu, re­alizáciu svojich túžob, cieľov, snov. Ale aj naplnenie zmyslu nášho života v rodine, v zamestnaní, v spoločnosti, na našej modrej planéte. Križovatky na tejto ceste sú však predovšetkým križovatkami o našej zodpovednosti, o tom, či v zásadných veciach dokážeme vydať svedectvo, prijať správne a pevné rozhodnutia. Aj vtedy, keď nám hrozí riziko straty popularity, osobných pozícií či iných výhod.

Zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou o výhrade vo svedomí nás čakala na jednej z týchto križovatiek. Bola pre nás výzvou, či sa vieme jasne a zásadne postaviť na obranu a ochranu ľudskej dôstojnosti, ľudského života, ktorý sa rodí pod srdcom i toho, ktorý sa s nami lúči, zmyslu ľudského života. Bola pre nás výzvou, či dokážeme vzdať úctu a dať patričné miesto rodine, manželskému zväzku. Či dokážeme tieto najvyššie hodnoty chrániť a presadzovať v záujme spoločného dobra celej spoločnosti.

Kvôli tomu KDH odišlo z koalície! Kvôli tomu predstavitelia KDH opustili najvyššie štátne funkcie a úrady a KDH prešlo do opozície. Pri presadzovaní hodnotovej politiky sa kompromisy v zásadných veciach robiť nemôžu! V takejto politike nestačí zhodnotiť iba ekonomické prínosy či výhody. V nej sa nemôže zabúdať ani na zmysel ľudského života, na to, aby sa každý mohol zachovať a konať podľa svojho vlastného svedomia. V nej nemôžeme zabúdať na dedičstvo našich mám a otcov, ani na to, akú duchovnú tvár bude mať Slovensko i Európa, v ktorej budú žiť naše deti, vnúčatá, naše potomstvo.

Podobné križovatky a výzvy nás oslovujú v našich obciach, mestách, v našom okrese. Aj tu vydávame svedectvo, prijímame rozhodnutia…Ak sa pritom držíme zásad a princípov kresťanskej demokracie a „výhrad“ nášho vlastného svedomia, ktoré predchádzajú našej reči, rozhodovaniu a konaniu, máme šancu, aby v nás spoznali ľudí čestných, úprimných, priamych, zodpovedných. Máme šancu, že nás budú považovať za ľudí, od ktorých sa dá očakávať, čo povedia, urobia, ako rozhodnú. Za ľudí, ktorí sú schopní načúvať, vzájomne komunikovať, spolupracovať nielen pri riešení „veľkých“ vecí, ale aj pri vylepšovaní podmienok života spoluobčanov, ktorí sú im schopní podať pomocnú ruku a pomôcť pri ich bežných životných problémoch a starostiach. Za ľudí, ktorí sú schopní nielen kritizovať, ale aj prijať oprávnenú kritiku. Za ľudí, ktorí i v neľahkých situáciách majú odvahu povedať pravdu a zároveň sú schopní ponúknuť nádej i riešenia, za ľudí, ktorých môžu spoznať podľa ich ovocia a ktorým môžu dôverovať.

Želám si zo srdca, aby v nás, kresťanských demokratoch, ktorí sa každý svojou mierou podieľajú na živote Okresného cen­tra KDH v Prešovskom okrese, spoznali naši spoluobčania práve takýchto ľudí. V tom nech nám Pán Boh pomáha, vedie nás a ochraňuje.

Ing. Stanislav KAHANEC, predseda OC KDH Prešov

Myšlienky k okresnému programu hnutia

Dovoľujeme si Vám predložiť otvorený dokument – okresný program hnutia. Podkladovým materiálom pri tvorbe tohto programu je volebný program KDH, jeho princípy, hodnoty a stanovy KDH. Každý z nás je iný, každý má svoj vlastný život a každý má právo prežiť ho podľa svojich vlastných predstáv. Ale niektoré túžby máme spoločné a dosiahnuť ich môžeme len spoločným úsilím. Na to je potrebné prevziať zodpovednosť za seba, za svoju rodinu, obec, mesto, okres a usilovať sa o uplatnenie kresťanských a konzervatívnych hodnôt v reálnom živote. Náročnou, zodpovednou a systematickou prácou na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry okresu môžeme uvedený otvorený program hnutia okresu plniť, rozširovať, rozvíjať a zdokonaľovať. Iba spolu to dokážeme. Okresný program hnutia môže byť aktualizovaný operatívnou agendou KDH reagujúcou na reálne požiadavky vyplývajúce z princípov a hodnôt programu KDH.

ZÁVEREČNÉ ÚVAHY

 • Ako politik musím mať princípy, podľa ktorých ma spoznajú.
 • Neprekvapujem svojimi rozhodnutiami. Vždy vedia, čo môžu odo mňa očakávať.
 • Najdôležitejšie v politike je vedieť počúvať.
 • Politika nesmie byť jednosmerná cesta. Len keď funguje vzájomná komunikácia, dostávame dôveru a získame atraktivitu.
 • Vzťah skupiny navzájom – musí tam byť niečo nad rámec spoločného politického presvedčenia, čo ich spája.
 • Schopnosť kritizovať a prijať kritiku. Musíme sa vzájomne kritizovať – v pozitívnom zmysle, byť k sebe čestní. Priateľovi ľahšie poviem tú kritiku ako ostatným.
 • Rozdelenie úloh. Keď rozdeľujem úlohy, rozdeľujem aj dôveru. Ale nerozdeľovať len zodpovednosť, ale aj úspech tomu, kto to vykonal.
 • Zapojení musia byť všetci príslušníci skupiny, hnutia, kolek­tívu. Na angažovanie sa vyžaduje záujem a záujem vyžaduje informovanosť.
 • Máme vyžarovať nádej a dôveru.
 • Musíme byť čestní, lebo keď politik raz sklame, odníme sa mu dôvera.
 • Musíme mať odvahu povedať pravdu bez odchýlok. Tým, že problémy odsúvame a neriešime, budú len narastať.
 • Politika neznamená tvoriť a riešiť niečo individuálne, ale spoluvytvárať, spoluriešiť. Spoluriešiť môžem len vtedy, keď s ostatnými komunikujem. Kto toto ovláda, ten má aj úspech. Ako v manželstve. Každý deň upraviť vzťah, aby bol dobrý!

Skúsenosti hovoria, že menšie veci sú dôležitejšie. Je to tzv. láska k detailu. Riešenie malých každodenných vecí pôsobí pri vytváraní dôvery. Veľké veci sú znakom moci. Treba sa však zapáliť pre vec. Nikto nemôže zapáliť iných, ak sám nehorí.

Ing. Anton GAŠPAR, starosta obce Záhradné

Deň mužov

Možno mnohí z Vás ani nevedia, že tento neoficiálny sviatok sa stal v Prešove už po jedenástykrát názvom stretnutia mužov jeden deň pred sviatkom sv. Jozefa. Aj tento rok stretnutie začalo sv. omšou vo Františkánskom kostole. Hlavným celebrantom bol Don Červeň – salezián pôsobiaci teraz v Banskej Bystrici – Badíne. Mnohým Prešovčanom dobre známy, lebo ho poznajú ešte z čias, keď žil medzi nami ako zamestnanec v stavebnej firme a pritom študoval teológiu. Viacerí sme sa po roku 1989 zúčastnili na jeho oneskorenej primičnej sv. omši.

V pútavej homílii poukázal na úlohu a význam otca v dnešnej rodine, počnúc tým, že otec má mať v svojej rodine svoje miesto nielen pri stole, ale aj pri všetkých úlohách a problémoch, ktoré na dnešnú rodinu doliehajú. Svoje miesto má otec pri výchove syna. Nie je správne, keď otec necháva syna do 7 – 8 rokov iba na matku. Potom ho chce vychovávať, ale zistí, že si spolu nerozumejú, že ho syn odmieta. Je to veľká výzva.

Druhou črtou otca je, že vie čakať. Na príbehu o márnotratnom synovi poukázal na skutočnosť, že otec márnotratného syna čaká s odpúšťajúcou náručou, odpúšťa a objíma ho… Akoby toto stretnutie vyzeralo, keby sa bol stretol so starším bratom? Po sv. omši sa asi 150 účastníkov presunulo do PKO, kde si v rámci srdečnej atmosféry vymenili skúsenosti zo života v rodinách. Medzi hosťami stretnutia boli v.d.p. z farnosti Prešova a od františkánov a saleziánov. Na stretnutí sa so svojimi skúsenosťami z politiky podelil aj exposlanec NR SR Ing. Stanislav Kahanec. Po gratulácii prítomným Jozefom sme si potúžili aj naše telesné schránky na dobrotách, čo nám pripravili naše polovičky a pokračovali v družnej debate v menších skupinách a dvojiciach. Stretnutie pripravili a moderovali Dušan Macák a Stano Goban. Už teraz Vás pozývame na budúcoročné stretnutie, deň pred sviatkom sv. Jozefa.

Ing. Stanislav GOBAN, zástupca primátora mesta Prešov

Z cesty za poznaním

V jeseni minulého roku sa štyria mladí ľudia z okresu Prešov (za Sídlisko III.) stretli na vlakovej stanici. Prečo? Mali pred sebou spoločný cieľ – štvordňovú poznávaciu cestu do Strasbourgu. Najprv sme sa dopravili do Bratislavy, kde na nás čakal autobus – plný mladých KDMS-ákov zo Slovenska. Cesta nám ubehla rýchlo a po krátkom ubytovaní sme sa už všetci tešili na Strasbourg. Po príchode do mesta sme sa poprechádzali po jednom z mnohých parkov, ktoré sa v Strasbourgu nachádzajú.

Prekrásny bol aj výhľad z Katedrály, ktorá sa v meste nedá prehliadnuť. V posledný deň pobytu sme navštívili Európsky parlament. Chvíľu sme sa pozerali, ako členovia Európskeho parlamentu rokovali o vstupe Turecka do EÚ a potom nám pani Anna Záborská porozprávala zaujímavé informácie o EP (napr. ako prebieha hlasovanie, dozvedeli sme sa, ako sú združené jednotlivé strany…).

Na poznávacej ceste v Strasbourgu sme prežili mnoho pekných chvíľ. Som rada a určite aj ďalší mladí ľudia z KDMS, ktorí boli so mnou, že sme sa dozvedeli niečo nové o Európskom parlamente, EÚ a že sme mohli spoznať prekrásne mesto Strasbourg. Ktovie, či o niekoľko rokov spomedzi týchto mladých ľudí, ktorí si vedia nájsť priestor a čas aj pre spoločenský život nevyrastie ďalší európsky politik.

Juliana Kislíková, študentka PU Prešov

Rozvoj Prešovského regiónu

Žijeme v prelomovej dobe. Stali sme sa súčasťou veľkého mnohonárodného domu. Nehovorme o tom, ako by bolo, keby sme tam neboli. Je to tak a preto sa snažme zo všetkých síl, aby sme sa v tom dome uplatnili ako dobrí bývajúci. K tomu by nám mali pomôcť aj eurofondy a projekty na rozvoj regiónov. V minulom roku som sa zúčastnil ako člen hodnotiacej komisie na posudzovaní projektov pre opatrenie programu „Lokálna infraštruktúra“, Opatrenie 3.4 Renovácia a rozvoj obcí. Prvé kolo sa skončilo a pripravuje sa druhé. Môžem povedať, že úroveň projektov bola rôzna. Som rád, že medzi predloženými projektmi boli aj výborné a verím, že v druhom kole budú mať projekty ešte vyššiu úroveň. Vďaka všetkým a samozrejme aj našim starostom za KDH, ktorí sa aj takým spôsobom snažia pozdvihnúť úroveň vidieka a neplačú v kúte, že im nikto nič nechce dať.

Ing. Juraj HREHA, predseda koordinačného výboru v Prešove