Myšlienky k okresnému programu hnutia

Dovoľujeme si Vám predložiť otvorený dokument – okresný program hnutia. Podkladovým materiálom pri tvorbe tohto programu je volebný program KDH, jeho princípy, hodnoty a stanovy KDH. Každý z nás je iný, každý má svoj vlastný život a každý má právo prežiť ho podľa svojich vlastných predstáv. Ale niektoré túžby máme spoločné a dosiahnuť ich môžeme len spoločným úsilím. Na to je potrebné prevziať zodpovednosť za seba, za svoju rodinu, obec, mesto, okres a usilovať sa o uplatnenie kresťanských a konzervatívnych hodnôt v reálnom živote. Náročnou, zodpovednou a systematickou prácou na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry okresu môžeme uvedený otvorený program hnutia okresu plniť, rozširovať, rozvíjať a zdokonaľovať. Iba spolu to dokážeme. Okresný program hnutia môže byť aktualizovaný operatívnou agendou KDH reagujúcou na reálne požiadavky vyplývajúce z princípov a hodnôt programu KDH.

ZÁVEREČNÉ ÚVAHY

 • Ako politik musím mať princípy, podľa ktorých ma spoznajú.
 • Neprekvapujem svojimi rozhodnutiami. Vždy vedia, čo môžu odo mňa očakávať.
 • Najdôležitejšie v politike je vedieť počúvať.
 • Politika nesmie byť jednosmerná cesta. Len keď funguje vzájomná komunikácia, dostávame dôveru a získame atraktivitu.
 • Vzťah skupiny navzájom – musí tam byť niečo nad rámec spoločného politického presvedčenia, čo ich spája.
 • Schopnosť kritizovať a prijať kritiku. Musíme sa vzájomne kritizovať – v pozitívnom zmysle, byť k sebe čestní. Priateľovi ľahšie poviem tú kritiku ako ostatným.
 • Rozdelenie úloh. Keď rozdeľujem úlohy, rozdeľujem aj dôveru. Ale nerozdeľovať len zodpovednosť, ale aj úspech tomu, kto to vykonal.
 • Zapojení musia byť všetci príslušníci skupiny, hnutia, kolek­tívu. Na angažovanie sa vyžaduje záujem a záujem vyžaduje informovanosť.
 • Máme vyžarovať nádej a dôveru.
 • Musíme byť čestní, lebo keď politik raz sklame, odníme sa mu dôvera.
 • Musíme mať odvahu povedať pravdu bez odchýlok. Tým, že problémy odsúvame a neriešime, budú len narastať.
 • Politika neznamená tvoriť a riešiť niečo individuálne, ale spoluvytvárať, spoluriešiť. Spoluriešiť môžem len vtedy, keď s ostatnými komunikujem. Kto toto ovláda, ten má aj úspech. Ako v manželstve. Každý deň upraviť vzťah, aby bol dobrý!

Skúsenosti hovoria, že menšie veci sú dôležitejšie. Je to tzv. láska k detailu. Riešenie malých každodenných vecí pôsobí pri vytváraní dôvery. Veľké veci sú znakom moci. Treba sa však zapáliť pre vec. Nikto nemôže zapáliť iných, ak sám nehorí.

Ing. Anton GAŠPAR, starosta obce Záhradné

Kategória: Zaujalo ma